โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มีนาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ "ประกวดอกกแบบสื่อ infographic  เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล" เพื่อสร้างความตะหนักด้านการใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการใช้ดิจิทัลบนหลักจริยธรรมอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานที่ดีงาม เหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา