โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559


    ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ตามที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้นักศึกษาใหม่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์

สามารถติดตามกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามลิงค์นี้ http://entrance.rmutl.ac.th/cm/p2.php

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ