โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์กลุ่มภาษาและการสื่อสารและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในส่วนของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อาจารย์กลุ่มภาษาและการสื่อสารและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในส่วนของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์กลุ่มภาษาและการสื่อสารและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในส่วนของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมเข้าศึกษาดูงานโดย ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าศูนย์ภาษา รศ.ดร.พรหทัย ตัณจิตานนท์ อ.ปริศนา กุลนลา หัวหน้ากลุ่มภาษาและการสื่อสาร  พร้อมทั้งคณาจารย์กลุ่มภาษาและการสื่อสาร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาที่มีประสิทธิภาพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา