โลโก้เว็บไซต์ งาน International MICE Academic Exchange Programme (AEP) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งาน International MICE Academic Exchange Programme (AEP)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ในระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เดินทางเข้าร่วมงาน International MICE Academic Exchange Programme (AEP) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

    โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้             
1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2nd Global Tourism & Hospitality Conference 2016” จัดโดย School of Hotel & Tourism Management (SHTM), Hong Kong Polytechnic University

2) การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU Signing Ceremony & Matching Meeting Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) and Hong Kong Polytechnic University (PolyU) Academic Exchange Program โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 7 แห่ง ที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเข้าร่วมงานและนำเสนอข้อมูลหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ โดยอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ เป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ณ School of Hotel & Tourism Management (SHTM), Hong Kong Polytechnic University

3) การบรรยายหัวข้อ “HKCEC do event marketing” โดย Mr Byron Lee, Senior Exhibitions Manager, Exhibitions at HKTDC Head Office I;,myh’เข้าร่วมงานงานจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ “Belt and Road Summit” ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC)
โดยการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ สถาบันการศึกษา 7 แห่ง ประเทศไทยที่ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนหลักสูตรไมซ์ และร่วมแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา