โลโก้เว็บไซต์ โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้นำพนักงานสายสนับสนุนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาบูรพา เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการทำงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา