โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกรียติบัตรด้านความซื่อสัตย์ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกรียติบัตรด้านความซื่อสัตย์ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 2230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายกฤตธี  นาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเกรียติบัตร ด้านความซื่อสัตย์ จากการเก็บกำไรทองที่ตกภายในร้าน 7-11 สาขาศรีบุญเรือง 2 ขณะปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 5 พ.ค. 2561 เวลาประมาณ 13.15 น. อีกทั้งได้รับคำขอบคุณจากลูกค้า คำชมเชยจากผู้ร่วมงาน ในการนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบเกรียติบัตร ด้านความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีน่ายกย่องชมเชย ในประชุมสัมมนา กิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานและการสื่อสารของ Operation เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ณ ธาราพาร์ค จังหวัดนนทบุรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา