โลโก้เว็บไซต์

"การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ "การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 30 ท่าน ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนประมาณ 30 โครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา