โลโก้เว็บไซต์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 995 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ิถุนายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท Gismans Asia จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี อาจารย์ธีรภพ แสงศรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม และ อาจารย์นพณัฐ  วรรณภีร์ เป็นวิทยากรในการบรรายให้ความรู้ ร่วมกับ คุณศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาผังเมืองรวมเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร บริษัท Gismans Asia จำกัด จำนวน 15 คนนักพัฒนาระบบสารสนเทศจากหน่วยงานเอกชน จำนวน 2 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรระบบสาร   30 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กับ หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนและการจัดทำโครงงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา