โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะเทคนิคในโครงการ

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะเทคนิคในโครงการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 455 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะเทคนิคในโครงการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" แก่คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ในการทำวิจัย มีตำแหน่งทางวิชาการระดับ "รองศาสตราจารย์ ดร." หลายท่าน พร้อมทั้งมีตำแหน่งบริหารเป็นรองคณบดี ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา