โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำปฏิบัติการเขียนชุดโครงการวิจัยท่องเที่ยว  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำปฏิบัติการเขียนชุดโครงการวิจัยท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำปฏิบัติการเขียนชุดโครงการวิจัยท่องเที่ยว "สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปางประกง" และ "มะม่วงน้ำดอกไม้" และพัฒนาโครงการวิจัยของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งทุนวิจัยมุ่งเป้า 2562 และงบประมาณแผ่นดิน 2563 โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการบรรยายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา