โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติในโครงการ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม “แข่งกันมันแคบ แบ่งปันมันกว้าง” ประสบการณ์ที่ประทับใจ ที่ได้เห็นความงดงาม การแบ่งปันในวงวิชาการ อาจารย์หลายท่าน หลายมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 70 ท่าน ทั้งจาก มรภ.พิบูลสงคราม ม.นเรศวร มรภ.เพชรบูรณ์ มทร.ตาก มทร.พิษณุโลก สถาบันการพลศึกษา และ มจร.ศูนย์ตาก ได้เดินทางมาร่วมฟังการบรรยายและนำฝึกปฏิบัติจากผมในโครงการ "เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" เพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563 และทุนการจัดการความรู้ 2562 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 6 สิงหาคม 2561 สำเร็จ ลุล่วง เรียบร้อย ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยทุกคน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา