โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครสมาชิกโครงการ

การรับสมัครสมาชิกโครงการ "ล้านนารวมใจ"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหนังสือที่ ศธ 0583.18/ว0152 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกโครงการ “ล้านนารวมใจ” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการภาคสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ การสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ กองบริหารงานบุคคล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ล้านนารวมใจ” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทราบ หากมีความสนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล/กองบริหารทรัพยากร/สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ตามที่สมาชิกสังกัดอยู่) โดยจะมีการสรุปรายชื่อรอบที่ 3 ภายในวันที่ 31 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ ต่อไป

1-จำนวนสมาชิกและรายชื่อสมาชิก-โครงการล้านนารวมใจ

2-สรุปผลการดำเนินงาน-การเบิก-จ่าย-เงินสมทบให้แก่สมาชิก

3-ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ "ล้านนารวมใจ" รอบที่ 3

4-หลักเกณฑ์การรับสมัครและการดำเนินงาน-โครงการล้านนารวมใจ

5-ประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการรับสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา