โลโก้เว็บไซต์ ประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 ตุลาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL” นิทรรศการแสดงผลงานการจัดดอกไม้ของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานการเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษาฯ มทร.ล้านนา

อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงษ์ อาจารย์ผู้สอนกล่าวว่า “การจัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมดอกไม้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาการจัดดอกไม้และการแกะสลัก โดยในปีนี้กำหนดแนวคิด LIFE IS BEATIFUL ความงามของชีวิต โดยให้นักศึกษาทั้ง 9 กลุ่ม ตีโจทย์และนำเสนอผลงานผ่านการจัดดอกไม้ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันกับการจัดดอกไม้ ความหมายของดอกไม้ที่นำมาจัดและการวางองค์ประกอบต่างๆ ถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอันจะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา