โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational for Development (SEED) program | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational for Development (SEED) program

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562/2563 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนดาหรือกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดาทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยฝ่ายแคนาดาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนประกอบด้วยค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าประกันคุณภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการวิจัย โดยระเบียบการรับสมัครเบื้องต้น ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  >> คลิก <<  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา