โลโก้เว็บไซต์ ชัยยงค์   จันทร์ศรี | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ผู้เขียน : ชัยยงค์ จันทร์ศรี

คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่่งศักดิ์สิทธิ์
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศ ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยร่วมกันขอพรพระในศาลาราชมงคล ตลอดศาลท่านครูบาศรีวิชัย และศาลพ่อปู่และตายาย ซึ่งเป็นสิงศักดิ์แห่งวังเจ็ดลินตลอดจนขอพรแม่ย่านางเรื่อใบ เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


ถวายเทียนจำนำพรรษา
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก ประกอบด้วย ท่านที่ 1. ผศ. เสาวนี ใจรักษ์ (ประธานกรรมการ) ท่านที่ 2. ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (กรรมการ) ท่านที่ 3. ดร. พรนิภา จันทร์น้อย (กรรมการ) และท่านที่ 4. น.ส. ปารีสรา ธรรมเรือง (เลขานุการ) โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข และ รองคณบดีทั้งสามท่าน เข้าร่วมกา... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานชาติ
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ จาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดงาน ในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตลอดจนการจัดกิจกรรม กาดมั่วครัวกิน ของคณะบริหารธรุกิจและศิลปศา... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ได้นำนักศึกษา  3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัด พระเทพปริยัติ (วิมลญาณมนี ธนะสาร) มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้้ ณ  วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา