โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งผลคะแนนการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017”
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่สภาวิชาชีพบัยชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (คณะกรรมการ) ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัยชีต่างประเทศครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดระบบบริการ ยืม-คืน 24 กุมภาพันธ์ 2560
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) แจ้งปิดระบบบริการ...ยืม-คืน ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. เนื่องจาก...การไฟฟ้าจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย >> อ่านต่อ


ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อชุมชนของนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 4 ตอน “น้ำคือชีวิต”
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้วและเครือเนชั่น ร่วมจัดทำโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหา... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วย งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม >> อ่านต่อ


แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวรณ สี่แยกภูคำ – บ้านแม้วดอยปุย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งบุคลากรการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นและนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น มทร.ล้านนา
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดให้มีการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่นักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องจึงขอความอนุเคราะห์ร่วมส่งบุคลากรที่มีผลงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และเหมาะสมตามคุณสมบัติของนักบริการวิชาการที่ดี โดยพิจารณาเลือกจากคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร มทร.ล้านนาจาก ทุกคณะ/เขตพื้นที่ สวก. และ วทส. แห่งละ 2 ท่าน... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ ในการรับสมัครดังรายละอียดสิ่งที่แนบดังนี้ http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/02/20170217135657_97641.pdf >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกาดผลงานภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ "และผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) งานวันวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ในการนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ" และเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานส่งผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบดังนี้ http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/02/20170217133131_97418.pdf >> อ่านต่อ


เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2560 จัดกิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ และขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://webs.rmutl.ac.th... >> อ่านต่อ


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ในสาขาหรือโปรแกรมวิชาต่างๆ (ตามเอกสารแนบ)http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/02/20170217103351_84518.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 153