โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-24 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-09-24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย โดยกำหนดการสอบวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์) >> อ่านต่อ


เชิญส่งผลงานเข้าประกวด ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เนื่องจากทางสถานีวิทยุ คลื่น Happy Time โดยบริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงเกิดแนวความคิดในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าขยะสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่น ให้สามารถนำมาสร้างรายได้แก่ตนเองหรือแก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดโครงการ "คนไทยใส่ใจพลังงาน ครั้งที่ 2 ตอน ขุมพลังสร้างชุมชน" เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ร่วมส่งผลงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้  ... >> อ่านต่อ


ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศ หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย ได้รับประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ให้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานระดับ ปวส.
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วย บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล ให้กับธุรกิจในกลุ่มไทยออยล์ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.ขึ้นไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เปิดรับสมัครตำแหน่งงานปฏิบัติการ (Refinery Operator) จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้       >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ เรียงร้อยสายสัมพันธ์ เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานกล่าวสุนทรวาทีรำลึก เชิดชูเกียรติแสดงมุทิตาจิต และมอบเข็มราชมงคลทองคำสรรเสริญและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และอาจารย์กาญจนา  ศรีวิชัย กล่าวสุนสุนทรวาทีแสดงความรู้สึกในนามตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเสวนาแลกเป... >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 โดย นายภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม และได้รับการตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก รวมเป็น 6 สถาบันการศึกษาที่ร่วมจัดการประชุมครั้งนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นหัวหน้าสาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามมติการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยมีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครเนื่องด้วยจำนวนผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีไม่ถึง 2 ราย ต่อสาขา จากเดิมวันที่ 1 – 20 กันยายน 2561 เป็นวันที่ 21 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2561 โดยได้แก้ไข กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับสมัคร และการเสนอชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา