โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-18 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2019-01-18

มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า กล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร... >> อ่านต่อ


โครงการ TO BE NUMBER ONE
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิชาการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 โดยคัดเลือกเยาวชน อายุ 15-19 ปีบริบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคและกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต เลขานุการในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและเ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมส่งบทความและประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ หากค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา