โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-04 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2019-02-04


ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดภัย และปลอดอากรภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในตัวเมือง มีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญสตรี ปีที่ 3- 4 สาขาต่างๆ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ,คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  28 – 30 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ... >> อ่านต่อขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่วนหนึ่งในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๓ ฉบับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ..... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก พ.ศ. .... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภ... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดกิจกรรม English Camp แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

         ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  ( RMUTL English Camp  2019 ) ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และทักษะการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา