โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-18 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2019-06-18


จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 18 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิย... >> อ่านต่อการต้อนรับและแนะนำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2562
อังคาร 18 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี อาจารย์อุษมาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ รองคณบดีฯ ได้มีการต้อนรับและแนะนำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ ห้องประชุม 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา