โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-21 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2020-01-21

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ล้านนา
อังคาร 21 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562 ข้อ 9 โดยมีมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และวันครูแห่งชาติ
อังคาร 21 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          16 มกราคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CB) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา