โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2020-09-10ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา