โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-11 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-11-11

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ
ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการระดมความคิดและศักยภาพต่างๆที่มีอยู่ นำไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้งต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565  โครงการแนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตและแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มสายน้ำผึ้งโดย นางแคทรียา พร้อมเพรียง หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้งต.โ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา