โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-06 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2023-09-06

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ร.ร.แม่ทะวิทยา จัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ด้านธุรกิจเกษตร
พุธ 6 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

          คณะบริหารและศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ทะวิทยา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และสร้างทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน- 29 สิงหาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีปิด “กิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เล่นใหญ่ !! เป็นมหาวิทยาลัย แห่งเดียวในประเทศรับงบสภาพัฒฯ ปั้นบุคลากรมืออาชีพ ด้านจัดประชุมสัมมนา รับการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions)
พุธ 6 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

     วันที่ 6  กันยายน 2566 หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์(TMU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions) ภายใต้โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ สู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ICCA) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา