โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทอง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

อธิการบดี พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย บธ.ศ.อธิการบดี พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทอง
        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.พัฐฐพาด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา