โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย บธ.ศ.ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา