โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย บธ.ศ.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา