โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา