โลโก้เว็บไซต์ การต้อนรับและแนะนำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การต้อนรับและแนะนำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี อาจารย์อุษมาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ รองคณบดีฯ ได้มีการต้อนรับและแนะนำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ ห้องประชุม 3-202 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา