โลโก้เว็บไซต์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยการ จำนวน 2,390 คน

          ในโอกาสนี้ นางอุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่นามของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองด้วยความยินดียิ่ง และในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญ  วันที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ก้าวผ่านจากการเป็น “นักเรียน” มาเป็น “นักศึกษา” ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งก่อนที่จะออกไปสู่สังคม แน่นอนว่านักศึกษาทุกคนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะการศึกษาในระบบอุดมศึกษานั้นต่างกับระบบการศึกษาที่ผ่านมา เพราะระดับอุดมศึกษานั้นได้ให้ความเป็นอิสระมากขึ้นในการเลือกวิชาเรียน เพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ในยุคสารสนเทศ  ซึ่งการรับข่าวสารรวมถึงการเรียนรู้ในสมัยนี้ นักศึกษาต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นนักศึกษาควรใช้ช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษาและโอกาสที่ได้รับ  ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างคุ้มค่าให้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความคิด  ตลอดจนการเพิ่มทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของคณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  ที่จะประสิทธิประสาท วิชาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้อย่างเต็มที่

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา