โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การเปลี่ยงแปลงการปรับตัว และพลังสร้างสรรค์  ผู้ใดสนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา