โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีนโยบายการพัฒนาส่งเสริมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่นประจำปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องอาจารย์ นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ตลอดจนพี่เลี้ยงนักวิจัยที่ให้คำปรึกษาหรือให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด จำนวน 18 คน และได้รับการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน แบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

 

ส่วนกลางเชียงใหม่ จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์พิชาภพ พันธุ์แพ                   
 2. รองศาสตราจารย์พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์            
 3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน            
 4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประทีป พืชทองหลาง              
 5. นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

 

พื้นที่เชียงราย จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นางกรวิภา ไชยวงศ์                          
 2.  นางแววดาว พรมเสน                       
 3.  นางวรีวรรณ เจริญรูป                      
 4.  นางสาวพันทิพา ปัญสุวรรณ

 

พื้นที่ลำปาง จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์กนกวรรณ เวชกามา                        
 2. นางวัลจิลีน จันทร์วิโรจน์          
 3.  นางดารารัตน์ ธาตุรักษ์                     
 4.  นางพวงทอง วังราษฏร์           
 5.  นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์

                  

พื้นที่ตาก จำนวน 1 คน ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว        

                  

พื้นที่น่าน จำนวน 1 คน ได้แก่

 1. นางสาวจิตรา ปั้นรูป                         


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา