โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ โครงการการร่วมจัดประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยว วิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะในการนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุฑเวโช ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงอาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย อาจารย์ณัฐริน รัตนัง ผู้นำเสนอบทความ คณาจารย์จากหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ

ทั้งนี้บทความ “การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษาโรงแรมสีเขียวภายในจังหวัดเชียงใหม่” นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ระดับดีมาก” จากงานประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ 10 ตุลาคม 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา