โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาตร์ จัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล”  ในวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day 27 กันยายน 2564 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

สาขาศิลปศาตร์ จัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ในวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day 27 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

      ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)  จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านรายวิชาในสาขาศิลปศาสตร์จาก 2 หลักสูตร 3 กลุ่มวิชา คือ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กลุ่มวิชาสุขภาพ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

    การจัดงานภายใต้ธีม “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ในวันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน 2564 มีหัวข้อการนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 6 หัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจัญภัย การท่องเที่ยววิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ประเสริฐ ลือโขง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆมากกว่า 15 รายวิชา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้ จำนวน 303 คน จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดกิจกรรมแบบ On-site เป็นลักษณะ On line ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 อย่างไรก็ดี กิจกรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ ได้ปรับตัวและเพิ่มทักษะความเข้าใจในใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการเรียนการสอน

 

               ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา