โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ห้องสอบเทียบโอน และ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอน) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศ ห้องสอบเทียบโอน และ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 1067 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ ตารางสอบเทียบโอน และ รายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอน)

 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้หลักสูตร/วิชาเอก ดำเนินการเทียบโอนรายวิชา ให้กับนักศึกษา รหัส 65 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เสร็จสิ้นแล้วนั้น

 

ในการนี้ จึงขอประกาศตารางสอบ และ รายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอน ดังนี้

1) ตารางสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 : >>คลิก<<

2) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BACAC111_การบัญชีการเงิน : >>คลิก<<

3) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBABA201_องค์การและการจัดการ : >>คลิก<<

4) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBABA601_หลักการตลาด : >>คลิก<<

5) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBABA739_ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ : >>คลิก<<

6) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBACC101_กฎหมายธุรกิจ : >>คลิก<<

7) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBACC103_หลักเศรษฐศาสตร์ : >>คลิก<<

8) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBACC104_เศษรฐศาสตร์ธุรกิจ : >>คลิก<<

9) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBAIS823_การใช้โปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่ : >>คลิก<<

10) รายชื่อนักศึกษาสอบรายวิชา BBAIS825_การจัดการระบบสารสนเทศ : >>คลิก<<

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ อาจด้วยกรณีที่เทียบโอนรายวิชาผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ให้ติดต่อหลักสูตร/วิชาเอกที่ตนเองสังกัด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา