โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวฯ จัดงานเเข่งขันโครงการงานเทคโนโลีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ลัานนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การท่องเที่ยวฯ จัดงานเเข่งขันโครงการงานเทคโนโลีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ลัานนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการการแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา (ครั้งที่ 1)

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด โครงการการแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา (ครั้งที่ 1) : SMART - Ts โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการพัฒนานักศึกษาสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

โดยได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนักศึกษานำส่งผลงานจำนวน 23 โครงงาน และเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน โดยได้รับเกียรติผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆเป็นกรรมการตัดสินผลงาน

  • ผลงานชนะเลิศได้แก่ ผลงาน Traditional XR Lanna” จากทีม Non – Starnie รางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน VR Trip the Northern Temple” จากทีม Miss Three รางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “น้องฟองจันทร์ จากทีม บั๊บบู๊บี้” รางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรม AI เจียงใหม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ร่วมสมัย ไทย – ล้านนา” จากทีม AI Real My World และ ผลงาน Lanna Robot” จากทีม อีก้อเข้ากรุง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา