โลโก้เว็บไซต์ MOU พัฒนาบุคลากร เพื่อใช้งานนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

MOU พัฒนาบุคลากร เพื่อใช้งานนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “พัฒนาบุคลากร เพื่อใช้งานนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน” กับบริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค, นายธเนศณัฏฐ์ ภนิดาฐิติวัสส์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนทั้ง 3 ฝ่าย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำหรับลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ในรูปแบบของการใช้งาน “ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform” กับ นักศึกษา จัดการถ่ายทอดความรู้ จัดการอบรม และฝึกหัดการใช้งาน “ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform” ใน 1 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์การใช้งาน  จะทำหน้าที่เป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้งานระบบโปรแกรมทั้งระบบ สามารถดำเนินการสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งาน ส่วนร้านค้า และผู้ใช้งานที่เป็นผู้แนะนำสินค้า, กลุ่มที่ 2 เจ้าของสินค้า และร้านค้าผู้ให้บริการ  เป็นผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้า และลูกค้าผ่านการใช้งานโปรแกรม, กลุ่มที่ 3 ผู้แนะนำร้านค้าและสินค้า ผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมเพื่อหารายได้จากการแนะนำสินค้า และร้านค้า ผ่านเครือข่าย สื่อสังคมออนไลน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา