โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10
---------------------------------------------------------------------------------------------


          ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวความคิด “Entrepreneurism Excellence” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

          โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนาความสามารถทางวิชาการ เป็นเวทีให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอีกด้วย 

          โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้
 

รางวัลชนะเลิศ 
- กิจกรรมที่ 1 : การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวปาวิกา ลุงกอ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และ อาจารย์ปรีดา ตัญจณะ 
- กิจกรรมที่ 9 : การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching (ด้านโจทย์นวัตกรรมการท่องเที่ยว : Traveltech)
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวจีรวรรณ ทองแสงจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ปิยะพร เสมาทอง 
- กิจกรรมที่ 10 : การแข่งขันตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวจิราภา เพ็งอำไพ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 : การผลิตสื่อ
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวแสงหนุ่ม กาวี
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน และ อาจารย์วรการ ใจดี
- กิจกรรมที่ 7 : การแข่งขันด้าน E-Sport : ROV
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน :
1. นายเจตนิพัทธ์ แซ่เฮ้ง
2. นายวรเมธ หมั่นการ
3. นายกิตติพงศ์ จันทร์ต๊ะ
4. นายสิรวิชญ์ พูลทวี
5. นายศิรัสพล พิมพา
6. นายณัฐดนัย โปร่งใจ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ธีรภพ แสงศรี
- กิจกรรมที่ 8.1 : แผนการสื่อสารการตลาด
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นายชนุตร มินาลิน
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ ดร.ฐาณิญา อิสสระ และ อาจาร์ ดร.ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
- กิจกรรมที่ 9 : การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching (ด้านโจทย์นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง : Lifestyle & Entertainment Technology)
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวสาคเรศ ปานนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ปิยะพร เสมาทอง 
- กิจกรรมที่ 10 : การแข่งขันตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวสุดารัตน์ หมวกชม
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
- กิจกรรมที่ 1 : การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นายบดินธิบ เวียงชัย
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และ อาจารย์ปรีดา ตัญจณะ 
- กิจกรรมที่ 2 : การผลิตสื่อ
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวเนตรชนก ปันทะข้าง
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน และ อาจารย์วรการ ใจดี
- กิจกรรมที่ 8.1 : แผนการสื่อสารการตลาด
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นายณัฐพล ขาวดีเดช
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ ดร.ฐาณิญา อิสสระ และ อาจาร์ ดร.ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
- กิจกรรมที่ 8.2 : Online Star Challenge : Online Sales Live Competition
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวจินต์จุฑา  ถาคำดี และ นางสาววันวิสาข์  คำภีระ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน
- กิจกรรมที่ 9 : การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching (ด้านโจทย์นวัตกรรมการท่องเที่ยว : Traveltech)
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นายปิติกร แก้วใจ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ปิยะพร เสมาทอง 

 

รางวัลชมเชย
- กิจกรรมที่ 8.1 : แผนการสื่อสารการตลาด
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวจิรประภา นุแปงถา
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์ ดร.ฐาณิญา อิสสระ และ อาจาร์ ดร.ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์

 

รางวัล Popular Vote การต่างกายในกิจกรรม Beach of Paradise
นายชนุตร มินาลิน


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา