โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ การ การให้ความรู้การตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธรุกิจและศิลปะศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา