โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ร่วมใจกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นับตั้งแต่การก่อตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และพระองค์ได้พระราชทานนามราชมงคลและตราสัญลักษณ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ซึ่งจัดแสดง ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมกันนี้ได้ประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

           ทั้งนี้ เนื้อหาของนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบรมราโชวาทของพระองค์ รวมทั้งการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ แบ่งเป็นเรื่องราวดังนี้  มิ่งมหามงคลแห่งบัณฑิต ราชมงคลล้านนาสัญลักษณ์ พระราชทานนามราชมงคล ปฐมพระบรมราโชวาท “หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน” การสนองงานของราชมงคล ราชมงคลสนองพระราชปรารภสร้างกล้องดูดาว (ROTAR) 1 และ 2 กังหันลมของพ่อในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ราชมงคลล้านนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการฟื้นฟูพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป และ ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์ พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และการจัดแสดงครื่องผลิตกาแฟกะลาที่ มทร.ล้านนาได้ร่วมสนองงานในโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริด้วย