โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS2016) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS2016)


    โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS2016)

วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เชียงใหม่