โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้าร่วมอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้าร่วมอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้าร่วมอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ปัจจุบันคณาจารย์ของหลักสูตรทุกท่าน ผ่านการอบรมที่เข้มข้นในเรื่องสหกิจศึกษา มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านภาษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา