โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนกิจกรรม

ขอเชิญชวนกิจกรรม "รักการอ่าน" งานห้องสมุด RMUTL


***กิจกรรมดีๆ มีรางวัล***
งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา 
ร่วมกิจกรรม "รักการอ่าน" #RMUTL #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่มา : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา