โลโก้เว็บไซต์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ประทีป  พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ และพาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563 ทุนพัฒนานักวิจัยราชภัฎ ราชมงคล และทุนวิจัยพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี แก่อาจารย์ 30 ท่าน ได้ชุดโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด และ โครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน 25 โครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา