โลโก้เว็บไซต์ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจและนำไปใช้งานได้ของอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรฯ และสามาถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดให้กับนักศึกษาของตนเอง  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บธ.2 - 301 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา