โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนในโครงการ เชิดชูครู ชีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนในโครงการ เชิดชูครู ชีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 637 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีเด่น" ประเภทครูผู้สอนในโครงการ เชิดชูครู ชีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในโครงการ ALL Teacher Award
       โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ ร่วมทั้งครูฝึกปฏิบัติงานร้านสาขา เพื่อส่งเสริมและพลักดันการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การดูแลให้คำปรึกษา และการเป็นครูฝึกปฏิบัติงานแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยสร้างความศรัทธาและความเชื่อถือของครู อันนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อสถาบันการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา