โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  28 – 30 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ให้กับแกนนำชุมชนท่องเที่ยว 4 หมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านมอญ อำเภอสันกำแพง บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง และบ้านปางมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา