โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

โครงการสัมมนาการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ล้านนา Lanna Academy of MICE Professionals (LAMP)
อังคาร 20 มีนาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรไมซ์ หลักสูตรย่อย Lanna Mice Expert หัวข้อ "การผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาในงานอีเว้นท์" เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะทำงานในอุตสาหกรรม mice ซึ่งจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเชียงใหม่อย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ โดยภายในงานมีเนื้อหาเข้มข้น 5 วิชา ดังนี้ 1.วัฒนธรรมล้านาและอุตสาหกรรมไมซ์ 2.Convention industry 3.ดูงาน... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ กว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะฯ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
พุธ 31 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยรับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวถึงนโยบายในการจัดโครงการครั้งนี้ สำหรับโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
อังคาร 30 มกราคม 2561

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญพนักงานในอุดมศึกษา สายวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ เมือง เชียงใหม่ รายละเอียด >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อังคาร 30 มกราคม 2561

กองบริหารงานบุคคุลขอเชิญบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน... รายละเอียด   >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อังคาร 30 มกราคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้ทักษะในการวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการวิจัย มี 3 หลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โทร. 0 2160 1341 หรือ E -mail : ird_ssru@ssru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ http://irdssru.com/public/training/   >> >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร. ล้านนา ได้มีข้อราชการเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการบริหารหลักสูตร
จันทร์ 29 มกราคม 2561

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร. ล้านนา ได้มีข้อราชการเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการบริหารหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ทุกเขตพื้นที่ เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม บธ 3 - 202 >> อ่านต่อ


โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ผ่านระบบทางไกล        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกเขตพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) หรือคณาจารย์ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่เป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ตำรา หนังสือ และเพ... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 9 หลักสูตร กว่า 200 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมเพื่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเมื่อสำเสร็จกา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0"
จันทร์ 22 มกราคม 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมเพื่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเมื่อสำเร็จศึกษาตรงตามความต้องการของสถาประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต และได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 112


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา