โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-26 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-10-26

ประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่เป็นธรรม ประจำปี 2561
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ “การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่เป็นธรรม ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมสุเทพ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าชมงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ในเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน(International Children's Content Rights Fair:ICCRF)
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ในการนี้ ทางคณะกรรมการ ICCRF จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าชมงานเทศกาลฯ และขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถส่งแบบตอบรับ อ้างอิง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสาร  >> คลิก << >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วม Pre-Conference Workshop AHRD 2018
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ Academy of Human Resource Development (AHRD) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  ทั้งนี้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้ความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญงานทั้งจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  >> คลิก <... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา