โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 18 มิถุนายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เยี่ยมชมโรงแรม Crew และ Once More เชียงใหม่
จันทร์ 8 เมษายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 125

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา